COMAD sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Promocja marki COMAD na rynkach zagranicznych
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności marki COMAD na rynkach zagranicznych i rozszerzenie działalności firmy na nowe rynki, przede wszystkim na rynek USA


Dofinansowanie projektu z UE: 573.975,00 PLN


Firma Comad sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Promocja marki COMAD na rynkach zagranicznych”, numer wniosku o dofinansowanie POIR.03.03.03-00-002/17 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej frmy oraz zwiększenie promocji marki COMAD na rynach zagranicznych. Wartość projektu: 947 349,00 PLN Wartość dofinansowania: 573 975,00 PLN Okres realizacji: 31.03.2019